Regulamin promocji „Drugi produkt za 1zł”

§1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska NIP: 646-25-26-337, REGON: 277632751, Kapitał zakładowy 21 589 750,00 zł; Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII, Wydział Gospodarczy KRS 0000046562.
 2. Produkt promocyjny – jeden z produktów oferowanych przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oznaczonych symbolem „drugi produkt za 1 zł”.
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani kontrahentów Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych, a także powinowatych do drugiego stopnia.
 4. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://sodastream.pl/ utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 20.04.2020 do 31.10.2020  lub do wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych.
 3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego z rabatem, możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4 niniejszego regulaminu.

§3
Zasady promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z promocji, zakupowej w sklepie internetowym www.sodastream.pl zestawu z Produktem oznaczonym symbolem „1 zł”.
 2. Aby skorzystać z promocji należy umieścić w koszyku jeden z promocyjnych zestawów.
 3. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.

§4
Ograniczenia akcji promocyjnej

 1. Liczba produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 2. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.
 3. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy może dotyczyć jedynie całości zestawu promocyjnego określonego w § 3 ust. 1.
 4. W sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę.
 5. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Z uwagi na definicję Uczestnika zawartą w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, nie można wziąć udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („na firmę”), a w szczególności zamówienia:
  a) przy których zaznaczono opcję „Kupuję jako firma”;
  b) przy których pozostawiono zaznaczoną opcję „Kupuję jako osoba prywatna”, a następnie zaznaczono opcję „Chcę podać inne dane do faktury” i podano NIP kupującego;
  c) przy których zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP;
  d) po złożeniu których, na jakimkolwiek etapie (choćby już po odbiorze towaru), kupujący poprosił o wystawienie faktury VAT i podany został jego NIP;
  e) przy których kupujący, podający się za konsumenta, w krótkim czasie kupuje wiele towarów (zwłaszcza, gdy są to takie same towary), w sposób odbiegający od zwyczajowego sposobu kupowania towarów przez konsumentów;
  f) przy których kupujący, podający się za konsumenta, po zrealizowaniu zamówienia (odbiorze towaru) dalej odsprzedaje przedmiot zamówienia w celu zarobienia na tym. W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywany przez kupującego w charakterze konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo też domagać się zapłaty ceny za zamówienie z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po dostawie przedmiotu zamówienia Organizator dowiedział się okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta.

§5
Reklamacje

 1. Reklamacje  można  składać w dowolnej formie, np. na stronie: https://sodastream.pl/kontakt/. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Poland.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2020
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: https://www.sodastream.pl. Organizator zastrzega prawo zmiany treści regulaminu i ogłoszenia jego nowej treści w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.
 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.: a) dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub b) prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji. W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://www.sodastream.pl
 7. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).