Warunki zakupu

Warunki zakupu

Zaktualizowano dn.1.09.2021

Niniejsze warunki zakupu ("Warunki Zakupu") regulują sprzedaż produktów przez SodaStream Poland Sp. z o.o. 00-841 Warszawa, ul. Żelazna 51/53, NIP:5272933961, REGON:386794179 (ACN 104 202 093) ("SodaStream", "my", "nas" i "nasze") na rzecz Klienta* za pośrednictwem strony internetowej SodaStream Poland pod adresem www.sodastream.pl (“Strona Internetowa”, ”Witryna”).

*Klient

a) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) W obu powyższych przypadkach, jednocześnie Użytkownik Strony Internetowej.

*Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej SodaStream.

Przed złożeniem zamówienia w SodaStream na Stronie Internetowej, prosimy zapoznać się dokładnie z niniejszymi Warunkami Zakupu. W celu złożenia zamówienia w SodaStream, należy zaakceptować te Warunki Zakupu, które staną się wówczas wiążące.

 

1 .NASZA UMOWA


Zamówienie Klienta jest dla SodaStream ofertą zakupu produktu(ów), w nim określonych. Gdy zostanie złożone, wysyłamy e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia, zawierający jego szczegóły ("E-mail Potwierdzający Zamówienie"). Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia jest jedynie potwierdzeniem, że otrzymaliśmy zamówienie Klienta. Nie potwierdza przyjęcia oferty kupna zamówionego produktu. Przyjmujemy ofertę i zawieramy umowę sprzedaży zamówionego przez Klienta produktu, dopiero w momencie jego wysłania do zamawiającego. Zawierana umowa jest umową z SodaStream.

Niniejsze Warunki Zakupu dotyczą wyłącznie produktów, kupowanych bezpośrednio ze Strony Internetowej. Nie mają zastosowania do żadnych produktów SodaStream, które są kupowane od osoby trzeciej, jak sprzedawca detaliczny lub inny dystrybutor. Osoby trzecie będą posiadały własne warunki sprzedaży, mające zastosowanie do zakupu Klienta.

Zakup produktów z naszej Strony Internetowej jest możliwy jedynie, gdy kupujący ma ponad 18 lat lub, gdy nie mając 18 lat, posiada zgodę rodzica lub opiekuna. Złożenie zamówienia na naszej Witrynie potwierdza spełnienie tych warunków.


2. Nie ma zastosowania.

3. ZWROTY

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów, która ma zastosowanie do produktów sprzedawanych przez SodaStream.


4. POLITYKA CENOWA I DOSTĘPNOŚĆ

Wszystkie płatności muszą być dokonane w całości przed dostawą.

Wszystkie ceny na naszej Stronie Internetowej zawierają VAT, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz podatki od sprzedaży, ale nie obejmują kosztów dostawy.

Informacje o przewidywanej dostępności produktów, sprzedawanych przez nas na naszej Stronie Internetowej, podajemy na stronie informacyjnej każdego produktu. Poza informacjami tam zawartymi, nie możemy bardziej szczegółowo określać dostępności. Wspomniane informacje nie stanowią gwarancji, że dane produkty są dostępne. W trakcie realizacji zamówienia, będziemy jak najszybciej informować Klienta telefonicznie lub mailowo, jeśli zamówione produkty okażą się niedostępne, i nie pobierzemy za nie zapłaty lub zwrócimy już uiszczoną.


5. DOSTAWA


Koszty dostawy będą określone na naszej Stronie Internetowej. Podobnie, jak przewidywane terminy dostaw, o ile na Stronie Internetowej, nie stwierdzono inaczej.

Nie są to gwarantowane terminy dostaw i nie należy na nich polegać. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby produkty zostały dostarczone tak szybko, jak to możliwe, dostawą może zarządzać strona trzecia i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, na które nie mamy wpływu. Dołożymy starań, aby informować o takich opóźnieniach.


6. TYTUŁ I RYZYKO ORAZ WARUNKI LICENCJI DLA UŻYTKOWNIKA


Tytuł i ryzyko, związane z zamówionymi produktami, innymi niż nasze Butle SodaStream CO2, przechodzą na Klienta po zakończeniu dostawy. Nasze Butle SodaStream CO2 pozostają przez cały czas własnością SodaStream lub podmiotów powiązanych z SodaStream i są dostarczane na podstawie ograniczonej, osobistej licencji na korzystanie z nich, zgodnie z ich przeznaczeniem, zawartej w produkcie SodaStream. Ponowne napełnienie pustej Butli przez osoby trzecie mogłoby być niezwykle ryzykowne. Nieuprawnione, ponowne napełnienie może naruszać prawo oraz narusza prawa SodaStream. SodaStream zapewnia jedynie bezpieczeństwo Butli, które są przez nas ponownie napełnione i posiadają zamknięcie z zaworem blokującym SodaStream. Prosimy zapoznać się z naszą stroną - Informacje Dotyczące Wymiany Butli - aby poznać szczegóły, dotyczące zwrotu i wymiany pustych Butli SodaStream CO2 na podstawie Licencji dla Użytkownika na nasadki Butli SodaStream CO2.


7. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Zakupu podlegają przepisom prawa polskiego i są interpretowane zgodnie z tymi przepisami, a nie zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie niniejszym zostaje wyraźnie wyłączone. Obie strony zgadzają się na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie, Polsce oraz wszelkich sądów właściwych do rozpatrywania ich odwołań od Warunków Zakupu.


8. ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY


Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian naszej Strony Internetowej, polityk i warunków, włącznie z niniejszymi Warunkami Zakupu, w dowolnym momencie. Zmiany opublikujemy na naszej Stronie Internetowej. Klient będzie podlegać Warunkom Zakupu oraz innym obowiązującym politykom (opublikowanym na naszej Stronie Internetowej) w momencie składania zamówienia na produkty od nas, a zamówienie będzie działać jako akceptacja takich zasad, chyba, że będzie konieczne dokonanie jakiejkolwiek zmiany tych warunków, polityk lub niniejszych Warunków Zakupu, wymaganej prawem lub przez organ państwowy (w którym to przypadku może to dotyczyć w tej sytuacji jedynie zamówień złożonych wcześniej).

Jeśli jakikolwiek punkt niniejszych Warunków Zakupu zostanie uznany za nieważny, nieskuteczny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, punkt ten będzie uważany za rozdzielny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych punktów.


9. GWARANCJA SODASTREAM


‎Polskie przepisy dotyczące konsumentów przewidują określone prawa i gwarancje dla Klientów. Żadne postanowienie niniejszego punktu 9 nie ma na celu ograniczenia praw Klientów, wynikających ze stosownych regulacji.

W pozostalych przypadkach wyjątek wskazany poniżej ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Oprócz i bez ograniczania obowiązkowych praw, wynikających z polskich przepisów konsumenckich, zapewniamy dwuletnią gwarancjęna wymianę – w odniesieniu do określonych wadliwych produktów – zgodnie z gwarancją dolączoną do nabytych produktów (“Gwarancja SodaStream”). Zgodnie z Gwarancją SodaStream, w przypadku gdy produkt zostanie uznany za wadliwy, z chęcią wymienimy go na równoważny model lub, jeśli zakupiony produkt nie jest już dostępny, na inny, który oferuje zasadniczo taką samą funkcjonalność. Prosimy zapoznać się z warunkami gwarancji dostarczonej wraz z zakupionym produktem, w tym - w jaki sposób można skorzystać ze swoich praw z niej wynikających.

Z wyjątkiem Gwarancji SodaStream i w jak najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie składamy żadnych zapewnień ani oświadczeń w odniesieniu do produktów. SodaStream gwarantuje jedynie bezpieczeństwo Butli ponownie napełnionych przez SodaStream/Soda-Club i posiadających zamknięcie z zaworem blokującym Soda Stream/Soda-Club.

Żadne postanowienie w niniejszym dokumencie nie ogranicza praw ani środków prawnych, wynikających z mającego zastosowanie Prawa Konsumenckiego ani nie jest intencją jakiegokolwiek postanowienia niniejszego dokumentu, aby ograniczyć prawa lub środki prawne, wynikające z mającego zastosowanie Prawa Konsumenckiego.

W przypadku zwrotu produktów, zgodnie z prawem, wynikającym z niniejszej gwarancji i, mającymi zastosowanie, przepisami prawa, dotyczącymi konsumentów:

  • Produkty nie muszą być w oryginalnych opakowaniach w celu dokonania ich zwrotu, jednak należy odpowiednio je zabezpieczyć na potrzeby transportu; oraz
  • Należy dostarczyć wystarczający dowód zakupu (tylko ze sklepu on-line SodaStream Poland), zgodnie z obowiązującym prawem w celu przeprowadzenia procedury, zgodnie z naszą Polityką Zwrotów; oraz
  • Ponieść koszty dostawy w związku ze zwrotem produktów do nas, jednak zwrócimy uzasadnione koszty dostawy, jeśli Klientowi przysługuje prawo do zadośćuczynienia, zgodnie z polskimi przepisami konsumenckimi (pod warunkiem przedstawienia dowodu ich poniesienia).

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Z zastrzeżeniem punktu 7 oraz w jak najszerszym zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie przepisy prawa i o ile nie stanowią one inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Klienta, wynikająca czy to z umowy, czy odpowiedzialności deliktowej (w tym, z tytułu niedbalstwa) lub na innej podstawie, w związku z jakimkolwiek zakupem dokonanym na naszej Stronie Internetowej, będzie ograniczona do kwoty uiszczonej za stosowne produkty.

Z wyjątkiem najszerszego zakresu, w jakim prawo właściwe ma zastosowanie i nie stanowi inaczej, SodaStream nie będzie ponosiła - w żadnych okolicznościach - odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty (w tym straty w zakresie korzystania, utraty zysku lub utraty przychodu), powstałe w związku z jakimkolwiek zakupem, dokonanym na naszej Stronie Internetowej.


11. ZRZECZENIE SIĘ PRAW


Jeśli Klient naruszy niniejsze Warunki Zakupu, a my nie podejmiemy żadnych działań, nadal będziemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której Klient naruszy niniejsze Warunki Zakupu.


10. SIŁA WYŻSZA

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wynikające z przyczyn, na które nie mamy wpływu, takich jak zdarzenia losowe, strajki naszych własnych pracowników lub inne nieprzewidywane zakłócenia..


12. SIŁA WYŻSZA


Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wynikające z przyczyn, na które nie mamy wpływu, takich jak zdarzenia losowe, strajki naszych pracowników lub inne nieprzewidywane zakłócenia.


13. DANE I PRYWATNOŚĆ

W celu realizacji zamówienia, będziemy przetwarzać dane osobowe Klienta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dotyczącego ochrony danych. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pod linkiem: https://sodastream.pl/pages/legal.


14. KONTAKT Z NAMI


Szczegóły dotyczące kontaktu z nami można znaleźć pod linkiem: http://www.sodastream.pl