Licencja Użytkownika

SodaStream
LICENCJA UŻYTKOWNIKA
DLA JEDNEGO CYLINDRA (NABOJU) SODASTREAM
NIE NA SPRZEDAŻ
WŁASNOŚĆ SODASTREAM INDUSTRIES LTD. LUB JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
DOSTARCZANE NA PODSTAWIE LICENCJI I OCZEKUJĄCE NA OPATENTOWANIE 

Jest to prawnie wiążący dokument pomiędzy SodaStream Industries Ltd. lub jej podmiotami powiązanymi ("SodaStream") a konsumentem, dotyczący prawa do korzystania z cylindra (naboju) SodaStream ("Cylinder (nabój)").  

Cylinder (nabój) jest własnością SodaStream, został zgłoszony do ochrony patentowej i jest chroniony innymi prawami własności intelektualnej. Ponadto, w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, różne dyrektywy i przepisy regulują użytkowanie, uzupełnianie, konserwację, ponowne testowanie i naprawę Cylindra (naboju). SodaStream posiada wymaganą prawem wiedzę i doświadczenie, aby być odpowiedzialną za ścisłą zgodność z prawem, którą można zagwarantować tylko wtedy, gdy Cylinder (nabój) jest przez nią konserwowany, sprawdzany, ponownie testowany i napełniany. W związku z tym Cylinder (nabój) pozostaje własnością SodaStream i jest udostępniony na podstawie licencji.

1. Gdy Cylinder (nabój) jest pusty, należy zwrócić go do SodaStream lub do autoryzowanego dystrybutora SodaStream celem wymiany na pełny Cylinder (nabój), wyłącznie za cenę napełnienia gazem. Niniejsza Licencja Użytkownika będzie nadal obowiązywać przy korzystaniu z każdego kolejnego Cylindra (naboju).

2. Napełnianie pustego Cylindra (naboju) przez osoby trzecie może naruszać prawa własności intelektualnej SodaStream, w tym patenty i inne prawa zastrzeżone, może być ryzykowne i może naruszać niektóre przepisy prawa. SodaStream gwarantuje bezpieczeństwo wyłącznie Cylindrów (nabojów) napełnionych przez siebie, opatrzonych plombą zaworu SodaStream zabezpieczającą przed manipulacją. Użytkownik nie może usuwać ani zmieniać żadnych informacji dotyczącej prawach własności znajdujących się na Cylindrach (nabojach) lub towarzyszących Cylindrom (nabojom). 

3. W przypadku zwrotu Cylindra (naboju) do SodaStream lub autoryzowanego dystrybutora SodaStream bez wymiany na pełnowartościowy, użytkownik będzie uprawniony do opłaty za zwrot w wysokości 2 USD lub lokalnej równowartości.

4. Cylinder (nabój), wraz z niniejszą Licencją Użytkownika, może zostać przeniesiony na osobę trzecią, pod warunkiem, że osoba trzecia zgodzi się przestrzegać warunków i praw własności wyrażonych w niniejszym dokumencie. Posiadanie niniejszej Licencji Użytkownika potwierdza prawo jej posiadacza do korzystania z jednego Cylindra (naboju) na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z SodaStream International BV, Dongensewg 200, 5047 SH, Tilburg, Holandia.

Przechowuj w bezpiecznym miejscu
www.sodastream.com