Regul4min-

Regulamin-Serwisu-SodaStream.pl

Regulamin Serwisu


Aby pobrać wersję Regulaminu Serwisu w formie pliku PDF kliknij w LINK

Regulamin obowiązuje od 01.07.2024 r.


§ 1 Przedsiębiorca; Dane kontaktowe
§ 2 Definicje
§ 3 Informacje ogólne
§ 4 Rejestracja w Serwisie; Korzystanie z funkcjonalności Serwisu
§ 5 Umowa Sprzedaży
§ 6 Ceny
§ 7 Sposób dostawy; Czas realizacji zamówienia
§ 8 Formy płatności
§ 9 Prawo odstąpienia
§ 10 Wyłączenie prawa do odstąpienia
§ 11 Reklamacje
§ 12 Gwarancja
§ 13 Odpowiedzialność odszkodowawcza
§ 14 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
§ 15 Newsletter
§ 16 Formularz Kontaktowy
§ 17 Zarejestruj swój ekspres!
§ 18 Postanowienia końcowe


Załącznik 1 - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie

Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy§ 1 Przedsiębiorca; Dane kontaktowe

1. Serwis prowadzony jest przez SodaStream Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000855286, NIP 5272933961, REGON 386794179, kapitał zakładowy w wysokości 13 047 000,00 złotych.

2. Z SodaStream Poland Sp. z o.o. można skontaktować się w każdy z poniższych sposobów:

 1. a. korespondencyjnie pod adresem: SodaStream Poland Sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa,
 2. b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 152 33 26, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą dostawcy usług, z którego korzysta osoba inicjująca połączenie),
 3. c. elektronicznie pod adresem e-mail: hello@sodastream.pl.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych określeń pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podany poniżej sposób, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. a. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej sodastream.pl, w którym Klient zamieszcza dane zadaje pytanie (pytania) lub kieruje zgłoszenie do SodaStream.
 2. b. Klient lub Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 3. c. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 4. d. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z SodaStream czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar.
 5. e. Konto – indywidualne konto Klienta założone przez Klienta w Serwisie, stanowiące zbiór informacji przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym SodaStream, dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień, zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, zawierać umowy.
 6. f. Koszyk – funkcjonalność Serwisu zapewniająca możliwość zapisywania i wyświetlania Towarów, których zamówieniem jest zainteresowany Klient, w tym również pozwalająca na modyfikację danych zamówienia (na etapie przed złożeniem zamówienia przez Klienta).
 7. g. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez SodaStream informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności informacji dotyczących oferowanych przez SodaStream towarów, nowości, ofert specjalnych oraz akcji promocyjnych na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zapisie na Newsletter.
 8. h. Odrębne Regulaminy – odrębne regulaminy zamieszczone na stronie sodastream.pl, regulujące dalsze kwestie, które nie zostały szczegółowo ujęte w Regulaminie.
 9. i. Przedsiębiorca – konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tejże umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa).
 10. j. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. k. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, dostępna pod adresem internetowym sodastream.pl, umożliwiająca korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez SodaStream i/lub osoby trzecie, w tym umożliwiająca zapoznanie się z Towarami, cenami i dostępnością Towarów, umożliwiająca korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez SodaStream i/lub osoby trzecie, w tym umożliwiająca zapoznanie się z Towarami, cenami i dostępnością Towarów.
 12. l. Sklep Internetowy – jedna z funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć zamówienie i zawrzeć z SodaStream Umowę Sprzedaży. Sklep Internetowy prowadzi SodaStream.
 13. m. SodaStream – SodaStream Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000855286, NIP 5272933961, REGON 386794179, kapitał zakładowy w wysokości 13.047.000 złotych, e-mail: hello@sodastream.pl, telefon: +48 22 152 33 26.
 14. n. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 15. o. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez SodaStream, prezentowana w Serwisie (za wyjątkiem cylindrów (naboi) SodaStream).
 16. p. Treści – treści udostępnione w ramach Serwisu, w tym w szczególności utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe, oprogramowanie, materiały audio lub wideo lub inne materiały, w tym m.in. elementy graficzne, teksty, jak również ich wybór i zestawienie w Serwisie.
 17. q. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży detalicznej zawierana pomiędzy Klientem a SodaStream za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest Towar lub Towary zakupywane przez Klienta na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 18. r. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 19. s. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144 poz. 204 z późniejszymi zmianami).

2. Każde określenie zdefiniowane w ust. 1 powyżej ma takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.


§ 3 Informacje ogólne

1. Serwis służy informowaniu o SodaStream oraz o asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym. Regulamin reguluje kwestie związane z korzystaniem z Serwisu oraz z jego poszczególnych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną), które obejmują w szczególności: rejestrację i logowanie Klienta do Sklepu Internetowego, założenie i prowadzenie Konta, wyszukiwanie Towarów, dodawanie Towarów do Koszyka, złożenie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wyrażanie opinii na temat Towarów, dostarczanie informacji marketingowych i handlowych, wyświetlanie i przeglądanie zawartości Serwisu, kontaktowanie się z SodaStream za pomocą Formularza Kontaktowego, rejestrację ekspresów SodaStream dla celów przedłużonej gwarancji, wymianę cylindrów (naboi) SodaStream online.

2. Regulamin nie ma zastosowania do towarów SodaStream, które są kupowane od osoby trzeciej, jak sprzedawca detaliczny lub inny dystrybutor; osoby trzecie zazwyczaj posiadają własne warunki sprzedaży.

3. Korzystanie z Serwisu oraz jego funkcjonalności w pełnym zakresie przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia określonych wymagań technicznych, które zawarte są w Załączniku 1 do Regulaminu (Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie). W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookie oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności oraz w Polityce Plików Cookie.

5. Szczegółowe zasady korzystania z niektórych z funkcjonalności Serwisu oraz inne dalsze kwestie (np. związane z promocjami) mogą być uregulowane w Odrębnych Regulaminach. Jeżeli pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Odrębnymi Regulaminami występują rozbieżności, wówczas pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Odrębnych Regulaminów.

6. W ramach Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa. Towary przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów, a nie do ich dalszej dystrybucji lub odsprzedaży. Jeżeli Klient jest zainteresowany złożeniem zamówienia/dokonaniem zakupu obejmującego większą liczbę sztuk danego Towaru, powinien skontaktować się w tej sprawie z SodaStream z wykorzystaniem danych kontaktowych SodaStream wskazanych § 1 ust.2 Regulaminu. SodaStream jest uprawniona do wstrzymania realizacji zamówienia, jak również do jego anulowania w przypadku, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zamówienie ma charakter zamówienia hurtowego.

7. Serwis oraz Treści udostępnione w ramach Serwisu podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa. Prawa do Serwisu oraz Treści przysługują SodaStream lub osobom trzecim (np. podmiotom powiązanym z SodaStream), w którym to przypadku SodaStream, publikując Treści w Serwisie, działa na podstawie odpowiednich umów zawartych z tymi osobami lub na podstawie przepisów prawa. Korzystanie z Serwisu oraz Treści nie wiąże się z nabyciem przez Klienta praw do nich. Klient może nieodpłatnie korzystać z Serwisu oraz Treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Serwisu oraz Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody SodaStream.

8. Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Serwis wraz z udostępnionymi w nim funkcjonalnościami dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w jego działaniu. SodaStream jest uprawniona do modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności oraz do okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu.

10. Cylindry (naboje) SodaStream pozostają przez cały czas własnością SodaStream lub podmiotów powiązanych z SodaStream i są dostarczane na podstawie ograniczonej, osobistej licencji na korzystanie z nich, zgodnie z ich przeznaczeniem, zawartej w licencji użytkownika dostarczanej wraz z produktem. Ponowne napełnienie pustego cylindra (naboju) przez osoby trzecie mogłoby być niezwykle ryzykowne. Nieuprawnione, ponowne napełnienie może naruszać prawo oraz narusza prawa SodaStream lub podmiotów powiązanych z SodaStream. SodaStream zapewnia jedynie bezpieczeństwo cylindrów (naboi), które są przez SodaStream ponownie napełnione i posiadają zamknięcie z zaworem blokującym SodaStream. Prosimy zapoznać się z informacjami na temat wymiany cylindrów (naboi) dostępnymi w zakładce Wymień cylinder, aby poznać szczegóły, dotyczące zwrotu i wymiany pustych cylindrów (naboi) wymiennych SodaStream. Licencję użytkownika można przeczytać tutaj. Niezależnie od powyższego, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do usługi wymiany on-line cylindrów (naboi) SodaStream, która to usługa posiada również własne Warunki wymiany.


§ 4 Rejestracja w Serwisie; Korzystanie z funkcjonalności Serwisu

1. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z danej funkcjonalności Serwisu, chyba że Regulamin lub Odrębny Regulamin dotyczący danej funkcjonalności stanowi inaczej. Wraz z wyjściem z Serwisu lub zakończenia korzystania przez Klienta z danej funkcjonalności w inny sposób umowa ta ulega rozwiązaniu, chyba że Regulamin lub Odrębny Regulamin dotyczący danej funkcjonalności stanowi inaczej.

2. Do przeglądania treści udostępnionych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja, tj. posiadanie Konta w Serwisie.

3. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie bądź bez rejestracji. Z chwilą rejestracji w Serwisie (tj. z chwilą utworzenia Konta) dochodzi do zawarcia pomiędzy SodaStream a Klientem umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna. Rejestracja w Serwisie zapewnia Klientowi możliwość korzystania z funkcjonalności Konta.

5. Utworzenie Konta następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:

 1. a. uzupełnienie formularza rejestracji poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła (hasło stanowi ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji), ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji),
 2. b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz o akceptacji jego treści,
 3. c. kliknięcie pola „Utwórz” (lub ewentualnie innego analogicznego pola),
 4. d. aktywowanie Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości elektronicznej przesłanej przez SodaStream na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

6. Przy wypełnianiu formularza rejestracji, Klient ma wgląd do Polityki Prywatności. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

7. W związku z rejestracją dochodzi do założenia w Serwisie indywidualnego Konta Klienta.

8. SodaStream potwierdza pomyślne zakończenie procesu rejestracji, przesyłając Klientowi e-mail powitalny.

9. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do swojego Konta po zalogowaniu do Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.

10. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym bez rejestracji w Serwisie możliwe jest po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, numeru telefonu, adresu e-mail oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego treści. Przy wypełnianiu formularza zamówienia, Klient ma wgląd do Polityki Prywatności. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

11. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta, za wyjątkiem danych, które są niezmienne (np. data urodzenia).

12. SodaStream umożliwia dodawanie opinii o produktach znajdujących się w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie Opinii.

13. SodaStream świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi, w tym prowadzenie Konta Klienta, Formularz Kontaktowy, Newsletter.

14. SodaStream może wypowiedzieć zawartą z Klientem umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną z następujących ważnych przyczyn takich jak:

 1. a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa, praktyki organów administracji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron;
 2. b. zmiana zakresu lub rodzaju świadczonych usług bądź sprzedawanych Towarów, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub nowych Towarów;
 3. c. zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu, w tym również Sklepu Internetowego, a także wycofanie Serwisu lub pewnych jego funkcjonalności;
 4. d. zmiana procesu zawierania Umów Sprzedaży lub umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną;
 5. e. zmiana sposobu, terminów, kosztów dostaw, płatności, zwrotów, reklamacji;
 6. f. zmiana procesów biznesowych i/lub koncepcji biznesowej;
 7. g. zmiana warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

15. Oświadczenie SodaStream o wypowiedzeniu umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną SodaStream przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez Klienta w jego Koncie lub – w odniesieniu do Klientów nieposiadających Konta - na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu. Klient może wypowiedzieć umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zawartą z SodaStream bez wskazania przyczyn. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną powinno zostać przesłane SodaStream na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

16. Wypowiedzenie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o którym mowa w ust. 14 i ust. 15 powyżej, następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z treścią oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy.

17. Zakończenie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą zakończenia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. W przypadku zakończenia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta, Konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, a wszelkie złożone przez niego zamówienia w ramach Konta, za wyjątkiem zamówień, na podstawie których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostaną anulowane. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną (określonego w ust. 16 powyżej) nastąpi usunięcie Konta w Serwisie.

18. SodaStream jest uprawniona do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących powodów:

 1. a. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu obowiązujących przepisów prawa, praw SodaStream lub praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych), dobrego imienia SodaStream lub zasad współżycia społecznego;
 2. b. podejmowania przez Klienta działań sprzecznych z Regulaminem i/lub Odrębnymi Regulaminami;
 3. c. podania przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych;
 4. d. jeżeli Klient ponownie założył Konto po uprzednim wypowiedzeniu przez SodaStream zawartej z tym Klientem umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta;
 5. e. innego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu i/lub postanowień Odrębnych Regulaminów.

19. Zablokowanie Konta, w sytuacjach o których mowa w ust. 18 powyżej, skutkuje zablokowaniem Klientowi możliwości dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym. W celu odblokowania Konta Klient winien skontaktować się z SodaStream przy użyciu danych kontaktowych SodaStream podanych w § 1 ust. 2 Regulaminu.

20. Wszelkie reklamacje dotyczące umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną należy składać przy wykorzystaniu danych kontaktowych SodaStream wskazanych w § 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać następujące dane i informacje:

 1. a. dane kontaktowe,
 2. b. wyczerpujący opis okoliczności związanych ze zdarzeniem będącym przedmiotem reklamacji,
 3. c. opis żądania.

Reklamacja niezawierająca powyższych elementów zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

SodaStream ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji za zasadną i podjęcie kroków zgodnie z żądaniem reklamacji. W przypadku uznania reklamacji w całości lub w części za niezasadną, SodaStream poinformuje o tym osobę składającą reklamację przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym, podając przyczyny uznania reklamacji (lub jej części) za niezasadną.

21. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

22. Po zrealizowaniu zamówienia, SodaStream (w ramach realizacji umowy z Klientem) może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej (podany podczas składania zamówienia) zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§ 5. Umowa Sprzedaży

1. Informacje podane w Serwisie stanowią zaproszenie do składania oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zaś oferty zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej prezentowanych w Serwisie Towarów w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym należy umieścić produkty w Koszyku, przejść do kasy (korzystając z wybranej metody płatności) z identyfikatorem Klienta lub jako gość i zlecić wysyłkę produktów/usług (do siebie lub wskazanej przez siebie osoby). Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie danych zamówienie przed jego złożeniem.

3. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Klient składa SodaStream ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. Oferta jest wiążąca dla Klienta tylko wówczas, jeśli SodaStream wyśle potwierdzenie jej otrzymania (potwierdzenie złożenia zamówienia) na adres e-mail wskazany przez Klienta (wskazany na Koncie Klienta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisie). Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący mógł zapoznać się z oświadczeniem SodaStream o przyjęciu oferty. SodaStream, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta. Jeśli niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, SodaStream nie wyśle potwierdzenia jego otrzymania, wówczas Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a wszelkie płatności uiszczone przez Klienta zostaną mu niezwłocznie zwrócone, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

4. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, SodaStream wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta (wskazany na Koncie Klienta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisie) potwierdzenie wysłania Towaru (zawierające również numer przesyłki oraz dane do jej śledzenia), przy czym w przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia SodaStream może wysłać kilka odrębnych wiadomości e-mail dotyczących potwierdzenia wysłania poszczególnych części zamówienia.

5. Informacje dotyczące złożonego przez Klienta zamówienia są przechowywane przez SodaStream i przesyłane Klientowi e-mailem w potwierdzeniu otrzymania oferty, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu (potwierdzeniach) wysłania Towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar wraz podatkiem od towarów i usług oraz koszt dostawy, o ile ma to zastosowanie.

7. Dokument księgowy (faktura) zostanie wysłany Klientowi w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta (wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisie), niezwłocznie po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania Towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W przypadku dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia dokument księgowy zostanie załączony do każdej dostawy.

8. Dodanie Towaru do Koszyka nie stanowi rezerwacji Towaru ani nie stanowi gwarancji stałości ceny Towaru.

9. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez SodaStream.

10. Umowy Sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

11. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zmówienia przez Kupującego.

12. Zamówienie możne zostać anulowane na prośbę Klienta (wysłaną do SodaStream na adres e-mail: hello@sodastream.pl) jedynie zanim nastąpi jego wysyłka. W przypadku anulowania zamówienia na prośbę Klienta, zwrot środków następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność za zamówienie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty anulowania przez SodaStream zamówienia na prośbę Klienta.

13. SodaStream zastrzega sobie prawo do przyjęcia i anulowania zamówienia przed wysłaniem zamówienia z dowolnego powodu (innego niż dostępność produktów), takiego jak niepotwierdzone, nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania informacje rozliczeniowe, uzasadnione podejrzenie, iż zamówienie nie zostało złożone zgodnie z Regulaminem Serwisu, ponadto, jeśli zamówienie nie zostanie potwierdzone przez zabezpieczenia systemu SodaStream lub jeśli SodaStream nie może dostarczyć na podany adres dostawy, uzasadnionego podejrzenia lub wskazania, iż zamówienie jest wykonane w celu dalszej sprzedaży lub dystrybucji produktów.


§ 6. Ceny

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki i cła, w tym podatek od towarów i usług (są to ceny brutto).

2. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów ich dostawy, które są określane odrębnie w toku procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Cena Towaru podana w chwili składania oferty przez Klienta jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta i SodaStream. Po złożeniu oferty przez Klienta cena nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez SodaStream zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym i w sklepach stacjonarnych mogą się różnić.

5. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą.


§ 7. Sposób dostawy; Czas realizacji zamówienia

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są wyłącznie na terenie Polski, na adres podany przy złożeniu zamówienia. Nie jest możliwa dostawa na adres skrytki pocztowej.

2. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez SodaStream.

3. Dostawa przy zamówieniach o wartości co najmniej 150,00 złotych brutto jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 150,00 złotych brutto, SodaStream nalicza koszty dostawy w wysokości podanej przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia SodaStream pokryje wszelkie ewentualne dodatkowe wynikające z tego koszty przesyłki.

4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po otrzymaniu przez SodaStream należności za zamówiony Towar.

5. Zamówienia są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienie złożone w inne dni poza dniami i godzinami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym, jak również w dni wolne od pracy, będą procesowane następnego dnia roboczego.

6. SodaStream dołoży wszelkiej staranności, aby Towar został jak najszybciej dostarczony do Klienta, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przez SodaStream (zgodnie § 5 ust. 3 powyżej). SodaStream dołoży starań, aby informować Klienta o opóźnieniach w realizacji zlecenia oraz w dostawie.

7. Uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod adresem wskazanym przez Klienta nie będą weryfikowane. SodaStream nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepełnego czy niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta.


§ 8. Formy płatności

1. SodaStream akceptuje następujące rodzaje płatności:

 1. a. karta kredytowa – Mastercard, VISA lub American Express,
 2. b. za pośrednictwem systemu PayPal,
 3. c. szybki przelew online (Przelewy24.pl),
 4. d. za pośrednictwem systemu Apple Pay, jeżeli ta opcja jest dostępna dla Klienta.

2. SodaStream nie akceptuje płatności w formie przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty, np. w banku lub na poczcie.

3. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

4. Płatność za pośrednictwem Przelewy24.pl, za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemu PayPal lub Apple Pay dokonywana jest w trakcie składania zamówienia.

5. Przy płatności kartą kredytową Klient powinien podać następujące dane karty: numer karty, data ważności karty, imię i nazwisko właściciela karty i kod zabezpieczeń, jak również autoryzować kartę.

6. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal jest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPal jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayPal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Serwisu.

7. Za pomocą Apple Pay można płacić w przeglądarce Safari 2,3 lub w aplikacjach, jeśli usługa Apple Pay jest dostępna jako opcja płatności. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Serwisu.

8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność przelewem online za pośrednictwem Przelewy24.pl, zostanie on przekierowany bezpośrednio do systemu Przelewy24, w którym ma możliwość wybrania swojej instytucji bankowej lub płatności BLIK. W kolejnym kroku Klient zaloguje się do bankowości internetowej lub systemu płatności BLIK oraz potwierdzi płatność. Wszystko odbywa się w szyfrowanym, bezpiecznym połączeniu SSL, zapewniającym ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany z powrotem do Serwisu, a jego zamówienie zostanie przekazane do dalszej realizacji.

9. Zamówiony Towar pozostaje własnością SodaStream do chwili całkowitej zapłaty jego ceny.

10. SodaStream nie weryfikuje, z czyjego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Towary zamówione w Sklepie Internetowym. Weryfikacja taka nie jest też dokonywana przed dokonaniem zwrotu Klientowi ceny Towaru oraz kosztów dostawy.

11. Zasady używania kodów rabatowych lub promocji powodujących obniżenie ceny Towarów określone są przez SodaStream wraz z wydawaniem kodów rabatowych lub w zasadach dotyczących promocji.


§ 9. Prawo odstąpienia

1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą – konsumentem wówczas, na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z przepisami tejże ustawy oraz poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą - konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane częściami w ramach jednego zamówienia, termin ten liczony jest od dnia wejścia w posiadanie ostatniego Towaru objętego zamówieniem.

3. Do zachowania tego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczające jest złożenie przez Kupującego przed upływem tego terminu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres SodaStream wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, SodaStream niezwłocznie prześle Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Kupujący może wykorzystać wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawarty w Załączniku 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty jest także Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/

5. Zwracany Towar powinien zostać wysłany na adres:

 • - No Limit Sp. z o.o.
 • - ul. Radonice 44 a
 • - 05-870 Błonie

Zwrot Towaru (jego odesłanie) powinien nastąpić niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od dnia poinformowania SodaStream o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 30 dni. Koszt odesłania (zwrotu) Towaru ponosi Klient.

6. Jeżeli zwrot Towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu, do przesyłki zwrotnej Kupujący winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Kupujący może wykorzystać formularz, o którym mowa w ust. 4 powyżej).

7. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim SodaStream przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru wraz z kosztami jego dostawy do Kupującego (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia i przewyższających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez SodaStream) zostanie dokonany przez SodaStream niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania SodaStream o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Kupujący do zapłaty ceny Towaru, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. SodaStream może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


§ 10. Wyłączenie prawa do odstąpienia

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w przypadkach wskazanych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy sprzedaży:

 1. a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. b. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 3. c. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. d. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 5. e. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów).

§ 11. Reklamacje

1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między SodaStream a Kupującym będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą - konsumentem, SodaStream ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie przepisami tejże ustawy oraz niniejszym paragrafem.

2. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą - konsumentem, postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się. W takim przypadku w zakresie ewentualnych wad Towaru, do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności towaru z umową a reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży winny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami, przy wykorzystaniu danych kontaktowych SodaStream wskazanych § 1 ust. 2 Regulaminu.

3. Reklamacje można składać pisemnie, jak również drogą elektroniczną oraz telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych SodaStream wskazanych § 1 ust. 2 Regulaminu, a także poprzez Formularz Kontaktowy. Reklamacja powinna zawierać następujące dane i informacje:

 1. a. dane kontaktowe,
 2. b. wyczerpujący opis okoliczności związanych ze zdarzeniem będącym przedmiotem reklamacji,
 3. c. opis żądania.

Reklamacja niezawierająca powyższych elementów może zostać pozostawiona bez rozpoznania. Możliwe jest także skorzystanie z formularzy dostępnych na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/

SodaStream ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji za zasadną i podjęcie kroków zgodnie z żądaniem reklamacji. W przypadku uznania reklamacji w całości lub w części za niezasadną, SodaStream poinformuje o tym osobę składającą reklamację przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym, podając przyczyny uznania reklamacji (lub jej części) za niezasadną.

Zgodność Towaru z Umową Sprzedaży

4. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z tą umową pozostają w szczególności jego:

 1. a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 2. b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił SodaStream najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który SodaStream zaakceptowała.

Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Kupujący może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez SodaStream, jej poprzedników prawnych lub osoby działające w jej imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że SodaStream wykaże, że:
  1. i. nie wiedziała o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mogła o nim wiedzieć,
  2. ii. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  3. iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży;
 3. c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać;
 4. d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które SodaStream udostępniła Kupującemu przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

5. SodaStream nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 4 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. SodaStream ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 1. a. zostało ono przeprowadzone przez SodaStream lub na jej odpowiedzialność;
 2. b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Kupującego wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez SodaStream lub osobę trzecią (w rozumieniu art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).

Odpowiedzialność SodaStream za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży

7. SodaStream ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez SodaStream jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

Naprawa lub wymiana

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. SodaStream może dokonać wymiany Towaru, gdy Kupujący żąda naprawy Towaru lub SodaStream może dokonać naprawy Towaru, gdy Kupujący żąda wymiany Towaru, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla SodaStream. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla SodaStream, SodaStream może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

11. SodaStream dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której SodaStream została poinformowana przez Kupującego o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi SodaStream.

12. Kupujący zobowiązany jest udostępnić SodaStream Towar podlegający naprawie lub wymianie. SodaStream odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.

13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku jego zgodności z Umową Sprzedaży, SodaStream demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży

15. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w sytuacji, gdy:

 1. a. SodaStream odmówiła doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 9 powyżej;
 2. b. SodaStream nie doprowadziła Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 11-13 powyżej;
 3. c. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że SodaStream próbowała doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
 4. d. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnień określonych w ust. 8-14 powyżej;
 5. e. z oświadczenia SodaStream lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

17. SodaStream zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

18. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

19. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie tejże umowy Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.

20. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar SodaStream na koszt SodaStream. SodaStream zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. SodaStream dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 12. Gwarancja

1. Ekspresy do gazowania wody sprzedawane w Sklepie Internetowym objęte są 2-letnią gwarancją. Gwarancja dołączana jest do zakupionego produktu. Gwarancja jest udzielana wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą – konsumentem.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych uprawnień wynikających z przepisów prawa. W przypadku wykonywania uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia SodaStream o niezgodności towaru z Umową Sprzedaży. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez SodaStream wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


§ 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży należy się w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Powyższe dotyczy także odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. SodaStream nie odpowiada za skutki użycia Towarów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

2. Odpowiedzialność SodaStream wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą - konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za Towar wraz z kosztami dostawy (jeśli dotyczy).


§ 14. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. SodaStream informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

3. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

4. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

 1. a. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 2. b. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

§ 15. Newsletter

1. W ramach funkcjonalności Serwisu SodaStream oferuje usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu informacji o charakterze handlowym i marketingowym o oferowanych przez SodaStream produktach, w tym w szczególności dotyczących nowości, ofert specjalnych oraz promocji, na adres e-mail wskazany przy zapisie na Newsletter zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2 poniżej. Informacje wysyłane w ramach Newslettera mogą być dopasowywane do profilu Klienta, w szczególności do zainteresowań zakupowych Klienta.

2. Klient może zapisać się na Newsletter:

 1. a. poprzez pozostawienie w formularzu zapisu na Newsletter swojego adresu e-mail (podanie go jest niezbędne do otrzymywania Newsletteru), a następnie kliknięcie przycisku potwierdzającego zapis do Newsletteru,
 2. b. po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści,
 3. c. po potwierdzeniu zgody na otrzymywanie od SodaStream informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, poprzez kliknięcie w link otrzymany od SodaStream w automatycznej wiadomości informującej o zapisie do Newsletter.

3. Kliknięcie w link potwierdzający zgodę na otrzymywanie od SodaStream Newslettera powoduje, że adres e-mail Klienta będzie od tego momentu wykorzystywany w celu wysyłki Newslettera.

4. Zapis na Newsletter oraz korzystanie z usługi Newsletteru (po dokonaniu zapisu) są nieodpłatne i dobrowolne.

5. Usługa Newsletteru jest świadczona przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym momencie i bez podawania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newsletteru (wypis z Newsletteru). Klient może we własnym zakresie zrezygnować z subskrypcji Newsletteru poprzez link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na końcu każdego Newsletteru, jak też kontaktując się z SodaStream przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 2 Regulaminu. Po rezygnacji z subskrypcji Newsletteru dochodzi do zaprzestania wysyłki Newsletteru Klientowi.

6. W ramach świadczenia usługi Newsletteru SodaStream nie będzie dostarczać i przekazywać treści o charakterze bezprawnym.

7. Przy zapisywaniu się na Newsletter Klient ma wgląd do Polityki Prywatności. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych w związku z otrzymywaniem Newsletteru znajdują się w Polityce Prywatności.


§ 16. Formularz Kontaktowy

1. Dostęp do usługi Formularza Kontaktowego jest nieodpłatny, nie wymaga od Klienta jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji w Serwisie oraz logowania.

2. Korzystając z Formularza Kontaktowego Klient dokonuje czynności, na które składa się:

 1. a. wypełnienie Formularza Kontaktowego poprzez podanie danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie: numeru telefonu, adresu zamieszkania,
 2. b. potwierdzenie chęci kontaktu i wysłania wiadomości poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu „Wyślij”,
 3. c. potwierdzenie, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia.

3, Przy wypełnianiu Formularza Kontaktowego, Klient ma wgląd do Polityki Prywatności. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

4. Umowa dotycząca usługi Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas określony. Do zawarcia umowy dotyczącej usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą naciśnięcia przez Klienta linku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu Formularza Kontaktowego poprzez podanie danych i informacji wskazanych w ust. 1 lit. a) powyżej, wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1 lit c) powyżej oraz poprzez potwierdzenia, o których mowa w ust. 1 lit. d) i e) powyżej. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania przez SodaStream odpowiedzi na pytanie (pytania) Klienta lub rozwiązania zgłoszenia, które zostało (zostały) złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi, w szczególności poprzez opuszczenie Serwisu. Wpisane w Formularz Kontaktowy dane i informacje przez Klienta, który nie skorzystał z usługi w pełni, a więc zaniechał przesłania zgłoszenia, nie będą utrwalane przez SodaStream i zostaną usunięte.


§ 17. Zarejestruj swój ekspres!

1. SodaStream oferuje Klientom będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą – konsumentem możliwość zarejestrowania ekspresu SodaStream, zakupionego w Sklepie Internetowym oraz poza Sklepem Internetowym, w celu objęcia ekspresu dodatkową 2 letnią gwarancją SodaStream.

2. W celu rejestracji ekspresu konieczne jest:

 1. a. wypełnienie formularza poprzez dodanie danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail,
 2. b. wypełnienie formularza poprzez wskazanie miejsca zakupu ekspresu (wybór z menu: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Carrefour, Auchan, Makro Cash&Carry, Selgros, Sodastream.pl, Amazon.pl, Allegro.pl, Konesso.pl, Empik.com, Smyk.com, Frisco.pl, Inny sklep online, Inny sklep stacjonarny) oraz daty jego zakupu widniejącej na dokumencie sprzedaży, a także wskazanie modelu ekspresu (Art, Duo, Terra, Spirit, Crystal, Source, Jet) i numeru produkcji urządzenia.
 3. c. potwierdzenie rejestracji ekspresu poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu „Wyślij”,
 4. d. potwierdzenie, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia.

3. Przy wypełnianiu formularza rejestracji, Klient ma wgląd do Polityki Prywatności. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

4. Po zakończeniu procesu rejestracji ekspresu, na adres e-mail podany w formularzu rejestracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie ekspresu oraz przedłużenie gwarancji.

5. SodaStream jest uprawniona do kontaktu z wykorzystaniem adresu e-mail podanego w formularzu rejestracji ekspresu w celu weryfikacji zakupu ekspresu oraz daty jego zakupu. SodaStream może prosić o przesłanie kopii dokumentu sprzedaży ekspresu, którego dotyczy rejestracja.


§ 18. Postanowienia końcowe

1. Do spraw uregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Z okazji promocji lub innych akcji marketingowych SodaStream może przyznać Klientom szczególne uprawnienia, niewynikające z Regulaminu (np. darmowa dostawa dla zarejestrowanych Klientów).

3. Regulaminu może ulec zmianie wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:

 1. a. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów;
 2. b. zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych SodaStream;
 3. c. zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług lub sprzedawanych Towarów, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub nowych Towarów lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu, w tym również Sklepu Internetowego oraz wycofanie pewnych funkcjonalności;;
 4. d. zmianę procesu zawierania Umów Sprzedaży;
 5. e. zmianę sposobu, terminów i kosztów dostaw, płatności, zwrotów, reklamacji;
 6. f. ulepszenie lub zmianę procesu obsługi;
 7. g. zmianę warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 8. h. konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
 9. i. zmianę procesów biznesowych i/lub koncepcji biznesowej;
 10. j. konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie.

4. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin Serwisu” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie. SodaStream zawiadomi Klientów o zmianie Regulaminu, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej w Serwisie. Klienci zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do ich Konta w Serwisie.

5. Regulamin w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie on umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na zasadach określonych Regulaminie.

6. Regulamin w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej, chyba że Regulamin w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na warunki i treść ofert złożonych przez Klientów w okresie obowiązywania dotychczasowej wersji Regulaminu i do zawartych na ich podstawie Umów Sprzedaży.

7. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2 do Regulaminu.


Załącznik 1 - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie

Aby móc korzystać z Serwisu oraz jego funkcjonalności konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz właściwe oprogramowanie i stosowny sprzęt (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu).

Przeglądarka

W celu optymalnego korzystania ze strony www.sodastream.pl, zalecane jest korzystanie z przeglądarek:

 1. a. Przeglądarki na komputery stacjonarne:
  1. i. Microsoft Edge: ostatnie dwie główne wersje
  2. ii. Mozilla Firefox: ostatnie trzy główne wersje
  3. iii. Google Chrome: ostatnie trzy główne wersje
  4. iv. Apple Safari: ostatnie trzy główne wersje
  5. v. Opera: ostatnie trzy główne wersje
 2. b. Przeglądarki mobilne:
  1. i. Google Chrome dla systemu Android: ostatnie trzy główne wersje
  2. ii. Apple Safari dla iOS: trzy ostatnie wersje podrzędne

Zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek oraz przeprowadzanie ich okresowych aktualizacji. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.

Zakupów w Sklepie Internetowym można dokonać również po dezaktywacji skryptów JAVA w przeglądarce. Zalecana jest jednak akceptacja skryptu JAVA, ponieważ umożliwia to optymalne i przyjazne dla użytkownika korzystanie z Serwisu.

Cookie (Ciasteczka)

W celu zapewnienia najlepszej jakości oferowanych usług, dostosowanych do potrzeb Klientów, stosujemy pliki cookie oraz inne technologie. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie oraz innych podobnych technologii internetowych zamieszczone zostały w Polityce Plików Cookie oraz Polityce Prywatności.

Rozdzielczość ekranu

Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecana jest rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32-bit. Jeśli obraz nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

Bezpieczeństwo

Zamówienia i dane osobowe, jak w szczególności nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Status zabezpieczeń można rozpoznać po małej kłódce na dolnym pasku stanu przeglądarki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zalecany jest wybór zakodowanego przenoszenia danych (SSL), wylogowywane się po każdej sesji, a także nieprzekazywanie hasła do Konta innym osobom.


Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prosimy o wypełnienie formularza - może on ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie procedury zwrotu. Do formularza, w miarę możliwości prosimy o dołączenie dowodu zakupu (faktura VAT)

Dane Konsumenta Informacje dotyczące zwracanego zamówienia
Imię i nazwisko:

Data zakupu:

E-mail:

Numer zamówienia:

Telefon kontaktowy:

Numer faktury; VAT:

Adres (opcjonalnie):

Numer dowodu dostawy (IFR):

*numer IFR znajduje się na fakturzeJakie produkty chcesz zwrócić? [prośba o podanie kodu produktu*]

*kod produktu znajduje się na fakturze (faktura przesłana na Państwa e-mail z adresu: b2cinvoicepoland@sodastream.com)

Wszelkie informacje na temat Zwrotów znajdziesz w Regulaminie Serwisu na stronie sodastream.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest SodaStream Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, 00-841 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000855286, NIP 5272933961, REGON 386794179.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru oraz kwot uiszczonych za towar. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce Prywatności, na stronie sodastream.pl

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia oraz do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem.

imię i nazwisko oraz podpis