Regulamin konkursu "SodaStream Czyste Tatry" 2023

 

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą “SodaStream Czyste Tatry 2023” (dalej: Konkurs) odbywającego się w dniach od 30 czerwca 2023 od godz. 11:00 do 1 lipca 2023 r. do godziny 16:00 na stoisku firmy SodaStream Polska podczas imprezy „CZYSTE TATRY 2023” w Zakopanem (dalej: „Konkurs”).
 2. 2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Blue HorizONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 7/18, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000719389, NIP: 5252734796, REGON 369084206 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundatorem”).
 3. 3. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu Instagram, przy wykorzystaniu kont użytkowników portalu Instagram. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal internetowy Facebook i Instagram, ani inny portal z nim związany.
 4. 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2023 od godz. 11:00 i trwa do 1 lipca 2023 r. do godziny 16:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 5. 5. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

  a) konto na portalu internetowym Facebook – aktywne i publiczne konto użytkownika, zawierające autentyczne dane osobowe danego użytkownika, zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu; b) portal internetowy Facebook – zbiór stron www znajdujących się w domenie Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu; c) konto na portalu internetowym Instagram – aktywne i publiczne konto użytkownika, zawierające autentyczne dane osobowe danego użytkownika, zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.instagram.com zgodnie z regulaminem tego serwisu; d) portal internetowy Instagram – zbiór stron www znajdujących się w domenie Instagram.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

 

§ 2. Uczestnicy
 1. 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Instagram (zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami", a każdy osobno także „Uczestnikiem").
 2. 2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz SodaStream Poland Sp. z o.o., a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta na portalu internetowym Instagram, niezależnie od tego, ile kont na tym portalu posiada tzn. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w Konkursie. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie poprzez portal Instagram. W przypadku dokonania przez Uczestnika większej liczby zgłoszeń niż jedno, w Konkursie bierze udział tylko pierwsze Zgłoszenie.
 4. 4. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie w jakikolwiek inny sposób niż w sposób określony w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 5. 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

  a) akceptuje postanowienia Regulaminu; b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie; c) wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie; d) wyraża zgodę na wykorzystanie (także komercyjne) wszystkich materiałów, które udostępni w serwisie przez operatora tego serwisu lub podmiot, któremu operator te dane udostępni.

 

§ 3. Przebieg konkursu
 1. 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową"). Do zadań Komisji Konkursowej należy:
 2. a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń oraz wybór Laureatów Konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; c) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

 3. 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy na stoisku SodaStream Poland zrobić kreatywne zdjęcie na tle namiotu SodaStream, udostępnić je publicznie na swoim profilu na Instagramie oznaczając @SodaStreamPolska, a w komentarzu napisać odpowiedź na pytanie: „Jaki jest Twój sposób na zmniejszenie zużycia jednorazowych plastikowych butelek” oraz zamieścić informacje:

  a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem Konkursu – SodaStream Czyste Tatry 2023; b) Akceptuję Regulamin Konkursu – SodaStream Czyste Tatry 2023.

 4. 3. Uczestnik uprawniony jest do dokonania zgłoszenia w czasie trwania konkursu, najpóźniej do dnia 1 lipca 2023 do godz. 16:00. Zgłoszenia dokonane po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

  a) Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierają treści agresywne, wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję; b) Zgłoszenia godzące w wizerunek Organizatora lub SodaStream Poland Sp. z o.o.; c) Zgłoszenia dokonane w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej; d) Zgłoszenia dokonane z naruszeniem ust. 4 poniżej lub § 2 ust. 3 Regulaminu. 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane samodzielnie przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów); e) Zgłoszenia konkursowe dokonane za pośrednictwem portalu Facebook.

  W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Konkursu m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po portalu internetowym Facebook lub Instagram.

 

§ 4. Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród
 1. 1. Nagrodami w konkursie jest 10 (słownie: dziesięć) ekspresów do gazowania wody SodaStream z edycji limitowanej Art o wartości 499 zł brutto każdy.
 2. 2. Do nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana przez Organizatora przed wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz. U.2021.1128).
 3. 3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 4. 4. Laureat zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 5. 5. Laureatami konkursu i zdobywcami Nagrody zostaje 10 (słownie: dziesięciu) uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie oraz których odpowiedź na Zadanie konkursowe wybierze Komisja Konkursowa (dalej: „Laureat”/„Laureaci”). Przy ocenie Zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie wszystkie następujące kryteria:

  a) Najbardziej ciekawe i kreatywne zdjęcia i hasła; b) zgodność Zgłoszenia z Regulaminem.

 6. 6. Po wyłonieniu Laureatów zgodnie z ust. 2 powyżej, do dnia 7 lipca 2023 pod postem konkursowym na Instagramie @SodaStreamPolska zostanie opublikowany komentarz z wynikami, w którym oznaczeni zostaną zwycięzcy. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez Laureata wiadomości prywatnej na fanpage’u Facebook lub Instagram SodaStream Polska danych do doręczenia nagrody (tj. adresu do doręczeń) w terminie 3 (trzech) dni liczonych od dnia wysłania przez Komisję ww. wiadomości prywatnej z informacją o wygranej.
 7. 7. Nierozdysponowane Nagrody pozostają do dyspozycji Fundatora.
 8. 8. Przekazanie przez Laureata prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na równowartość pieniężną lub nagrodę innego rodzaju, nie są możliwe.
 9. 9. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

 

§ 5. Odbiór Nagród
 1. 1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, w trybie wskazanym w par 4 ust 4 Regulaminu, nagrody zostaną przekazane Laureatom za pomocą przesyłek kurierskich firmy DHL.
 2. 2. Nieodebranie nagród równoznaczne jest z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku dana Nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

 

§ 6. Reklamacje
 1. 1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane jedynie w formie pisemnej mailowej na adres email: kontakt@bh1.pl z tytułem maila Reklamacja dotycząca konkursu SodaStream Polska – CZYSTE TATRY 2023.
 2. 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie, w miarę możliwości uzasadnienie.
 3. 3. Komisja rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie odpowiedzi w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

 

§ 5. Odbiór Nagród
 1. 1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, w trybie wskazanym w par 4 ust 4 Regulaminu, nagrody zostaną przekazane Laureatom za pomocą przesyłek kurierskich firmy DPD.
 2. 2. Nieodebranie nagród równoznaczne jest z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku dana Nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

 

§ 7. Dane osobowe
 1. 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska, a w przypadku Laureatów także: adresu e-mail oraz danych do wydania Nagrody (okazanie dowodu tożsamości przy odbiorze nagrody), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. 2. Administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator.
 3. 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, obowiązków podatkowych i przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. 6. Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.
 7. 7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom niż podmioty zaangażowane w doręczanie nagród – w niezbędnym w tym celu zakresie.
 8. 8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: ado@bh1.pl

 

§ 8. Licencja
 1. 1. Uczestnik przystępując do Konkursu i dokonując Zgłoszenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora na profilu SodaStream Polska na portalu Facebook i Instagram (w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i poinformowania o wynikach Konkursu) jego Zgłoszenia w Konkursie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu oraz wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu zawartym w Zgłoszeniu.
 2. 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia do Konkursu i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do niego. Uczestnik oświadcza również, że zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
 3. 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 9. Postanowienia końcowe
 1. 1. Warunkiem wydania danemu Laureatowi Nagrody jest wypełnienie przez niego wszystkich warunków określonych w Regulaminie.
 2. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak należytego świadczenia usług dostępu do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę.
 3. 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w linku w treści postu konkursowego na Facebooku na fanpage’u marki SodaStream oraz w BIO na Instagramie.
 4. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.