Regulamin Opinii

Regulamin zamieszczania opinii w serwisie sodastream.pl

(„Regulamin Opinii”)


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Opinii określa zasady świadczenia przez SodaStream drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi polegającej na zamieszczaniu opinii na temat produktów SodaStream znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

2. Regulamin Opinii obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi zamieszczania opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie Serwisu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Opinii mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Opinii a Regulaminu Serwisu pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Regulaminu Opinii. 

3. Pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Opinii (o ile nie zdefiniowano ich inaczej) mają znaczenie jak nadane im w Regulaminie Serwisu.

4. Regulamin Opinii może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.

§ 2. Dane kontaktowe

Z SodaStream Poland Sp. z o.o. można skontaktować się w każdy z poniższych sposobów:

a) pod adresem: SodaStream Poland Sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, 

b) pod numerem telefonu: + 48 22 152 33 26, w dni robocze, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą dostawcy usług, z którego korzysta osoba inicjująca połączenie),

c) pod adresem e-mail: hello@sodastream.pl

§ 3. Zasady i warunki zamieszczania Opinii

1. Do zamieszczania opinii dotyczących produktów SodaStream znajdujących się w Sklepie Internetowym (dalej: „Opinia” lub „Opinie”) uprawniona jest osoba, która dokonała zakupu produktu SodaStream w Sklepie Internetowym lub która dokonała zakupu produktu SodaStream poza Sklepem Internetowym. 

2. Za Opinię uważa się subiektywną wypowiedź dotyczącą produktu SodaStream zamieszczoną w Serwisie, oceniającą walory użytkowe tego produktu, jego jakość wykonania lub funkcjonowania. Za Opinie nie są uważane uwagi na temat terminu dostawy, płatności, obsługi i usług realizowanych przez kontrahentów współpracujących z SodaStream oraz inne uwagi, które nie dotyczą bezpośrednio produktu SodaStream.

3. Opinie mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim. Niepoprawność językowa nie stanowi postawy do odrzucenia Opinii, chyba, że utrudnia zrozumienie jej treści. 

4. Usługa zamieszczania Opinii jest nieodpłatna. Zamieszczanie Opinii nie jest obowiązkowe.

5. Osoba, która dokonała zakupu produktu SodaStream w Sklepie Internetowym, zamieszcza Opinię za pośrednictwem indywidualnego linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysyłanej przez SodaStream w związku z zakupem w Sklepie Internetowym, na adres e-mail podany przy zakupie. Opinie zamieszczone przez osoby, które dokonały zakupu produktu SodaStream w Sklepie Internetowym oznaczone są jako „Zweryfikowany kupujący”. 

6. Możliwe jest zamieszczanie opinii przez osoby, które zakupiły produkt SodaStream znajdujący się w Sklepie Internetowym, ale zakup ten został dokonany poza Sklepem Internetowym. Osoba, która dokonała zakupu produktu SodaStream poza Sklepem Internetowym, potwierdza dodanie Opinii za pośrednictwem indywidualnego linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysyłanej przez SodaStream na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii. Opinie zamieszczone przez osoby, które dokonały zakupu produktu SodaStream poza Sklepem Internetowym, a które potwierdziły dodanie Opinii za pośrednictwem indywidualnego linku otrzymanego od SodaStream, oznaczone są jako „Zweryfikowany opiniodawca”. 

7. Jeżeli zakup produktu SodaStream nastąpił w ramach akcji promocyjnych (np. konkursów) prowadzonych przez SodaStream lub jej partnerów biznesowych, opinie dodawane w ramach akcji promocyjnych powinny zostać oznaczone odpowiednim hasztagiem (słowem lub frazą poprzedzoną znakiem #) danej akcji promocyjnej.

8. Do zamieszczenia Opinii w Serwisie nie jest konieczne posiadanie Konta w Serwisie. Osoba, która zakupiła produkt SodaStream, ale nie posiada Konta w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Opinii, może zamieścić opinię korzystając z formularza dodawania opinii dostępnego w Serwisie przy danym produkcie SodaStream.  

9. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej oraz w formie graficznej, tj. poprzez przyznanie liczby gwiazdek. Na podstawie Opinii dany produkt SodaStream opatrzony będzie określoną liczbą gwiazdek. 

Do zamieszczenia Opinii wymagane jest podanie:

a) oceny produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka oznacza niezadowolenie z produktu, a 5 gwiazdek oznacza najwyższy stopień zadowolenia z produktu, 

b) tytułu Opinii, 

c) treści Opinii, 

a w przypadku osób, które korzystają z formularza dodawania opinii dostępnego

w Serwisie przy danym produkcie SodaStream, nadto wymagane jest podanie:

d) imienia, 

i) adresu e-mail (niewidocznego dla innych), 

f) w treści Opinii - hasztagu z oznaczeniem akcji promocyjnej, o ile zakup opiniowanego produktu SodaStream nastąpił w ramach takiej akcji. 

10. W celu zamieszczenia Opinii w Serwisie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 

11. Celem dodania Opinii należy wcisnąć przycisk „Zatwierdź swoją opinię” - jeżeli Opinia zamieszczana jest poprzez indywidualny link otrzymany od SodaStream lub „Wyślij” - w formularzu dodawania opinii dostępnym w Serwisie przy danym produkcie SodaStream. W przypadku skorzystania z formularza dodawania opinii, na adres e-mail podany w tym formularzu wysłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail. Opinia zostanie zamieszczona po potwierdzeniu adresu e-mail (co następuje poprzez link znajdujący się w wiadomości e-mail). SodaStream jest uprawniona do kontaktu z osobą zamieszczają Opinię pod podanym adresem e-mail.

12. Zamieszczenie Opinii jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz po jego akceptacji. W przypadku skorzystania z formularza dodawania opinii, konieczne jest również zapoznanie się z treścią Regulaminu Serwisu oraz potwierdzenie jego akceptacji.

13. Przy wypełnianiu formularza dodawania opinii, osoba dodająca opinię ma wgląd do Polityki Prywatności. Informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookie oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności oraz w Polityce Plików Cookie

14. W celu zamieszczania Opinii muszą być spełnione pewne wymagania techniczne. Wymagania techniczne, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez SodaStream do systemu informatycznego, zawarte są w [Załączniku 1 do Regulaminu Serwisu].

15. Można dodać tylko jedną Opinię na temat tego samego produktu SodaStream. 

16. Możliwe jest dodawanie opinii pozytywnych i negatywnych. Liczba gwiazdek widniejąca przy produkcie jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek pozostawionych dla danego produktu SodaStream. Ocena dla produktu to średnia wyliczona na podstawie ocen zaakceptowanych Opinii. Średnia nie bierze pod uwagę Opinii niezaakceptowanych zgodnie z Regulaminem Opinii. 

17. SodaStream udostępnia funkcjonalność sortowania Opinii, która może odbywać się: 

a) według wartości ocen (tj. w zależności od liczby gwiazdek); 

b) według kryterium: najnowsze, najwyżej oceniane, najniżej oceniane, najczęściej oceniane, najrzadziej oceniane; 

18. SodaStream udostępnia funkcjonalność wyszukiwania Opinii według słów kluczowych. 

19. Opinie nie wyrażają poglądów SodaStream. SodaStream nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Opinie nie są sponsorowane. 

§ 4. Odpowiedzialność w zakresie zamieszczanych Opinii

1. Osoba zamieszczająca Opinie w Serwisie zapewnia i oświadcza, że:

a) Opinia jest zgoda z Regulaminem Opinii, nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich; 

b) jest jedynym autorem Opinii i przysługują jej wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);

c) Opinia jest prawdziwa, nie narusza dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

d) ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie. 

2. Osoba zamieszczająca Opinie w Serwisie zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Opinii:

a) naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

b) naruszających prawa osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej, tajemnic handlowych, tajemnic przedsiębiorstwa, praw do publikacji lub prywatności;

c) zawierających dane umożliwiające bezpośredni kontakt;

d) zawierających odnośniki do stron innych podmiotów niż SodaStream, zawierających treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;

e) zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;

f) posiadających charakter dyskryminujący, zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę (podmiot);

g) nie odnoszących się w całości lub w części do opiniowanych produktów SodaStream;

h) niezawierających wartości merytorycznej; 

i) będących kopią innych Opinii w całości lub w części;

j) nie będących wyłącznie opisem produktu SodaStream; 

k) dotyczących terminu dostawy, stanu opakowania lub innych aspektów niezwiązanych z cechami i funkcjonalnością produktu SodaStream;

l) mających charakter spamu; 

m) świadomie fałszywych, nieścisłych lub mylących;

n) z tytułu których otrzymała wynagrodzenie lub inne świadczenia;

o) zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki.

§ 5. Weryfikacja Opinii

1. Opinia zostaje opublikowana po weryfikacji przez SodaStream pod kątem zgodności jej treści
z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Opinii. SodaStream nie informuje o akceptacji lub
o odrzuceniu Opinii. 

2. Decyzja o odrzuceniu Opinii następuje w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od momentu przesłania Opinii. Osoba, która nie zgadza się z odrzuceniem Opinii może wysłać sprzeciw co do odrzucenia Opinii przez formularz kontaktowy (dostępny w Serwisie, w sekcji Pomoc) lub zamieścić nową Opinię spełniającą wymogi określone w Regulaminie Opinii. SodaStream niezwłocznie rozpozna złożony sprzeciw, ponownie weryfikując, czy Opinia spełnia wymogi określone w Regulaminie Opinii oraz przekaże swoją decyzję osobie zgłaszającej sprzeciw, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym.

3. SodaStream nie weryfikuje do kogo należy adres e-mail podany podczas dodawania Opinii.

4. SodaStream nie redaguje Opinii zamieszczanych w Serwisie, lecz zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy publikacji Opinii w każdym czasie w przypadku stwierdzenia sprzeczności Opinii z Regulaminem Opinii. 

5. SodaStream nie weryfikuje czy Opinie pochodzą od osób, które zakupiły lub używały produkt SodaStream.

§ 6. Prawa autorskie

1. Z chwilą zamieszczenia Opinii w Serwisie, osoba ją zamieszczająca udziela SodaStream niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez SodaStream z Opinii na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet, sieci komórkowe, inne sieci tego rodzaju lub działające podobnie); publiczne wyświetlenie i republikację;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;

c) wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez SodaStream), kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii; 

d) udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystanie Opinii lub jej części. 

2. Osoba zamieszczająca Opinię w Serwisie wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko SodaStream związanych z publikacją Opinii, osoba zamieszczająca Opinię zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę SodaStream przed takimi roszczeniami. Ponadto, osoba zamieszczająca Opinię może być zobowiązana do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez SodaStream związanych 
z publikacją Opinii przez nią. 

4. Opinie będą nieodpłatnie czytane przez inne osoby i mogą być oceniane lub/i opiniowane przez inne osoby. 

5. Treści Opinii mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

§ 7. Zgłoszenia dotyczące Opinii; Usuwanie Opinii

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu Opinii, może powiadomić SodaStream o potencjalnym naruszeniu. 

2. W celu zgłoszenia naruszenia należy skontaktować się z SodaStream przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w § 2 powyżej. Zawiadomienie o naruszeniu powinno zawierać: 

a) precyzyjne wskazanie Opinii, której dotyczy,

b) opis naruszenia,

c) opis żądania,

d) dane kontaktowe osoby zgłaszającej naruszenie.

Zgłoszenia nie zawierające wskazanych powyżej elementów nie będą rozpatrywane. SodaStream ustosunkuje się do zgłoszenia nie później niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Brak odpowiedzi SodaStream we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie zgłoszenia za zasadne i podjęcie kroków zgodnie z żądaniem. W przypadku uznania zgłoszenia w całości lub w części za niezasadne, SodaStream poinformuje o tym zgłaszającego przy wykorzystaniu sposobu komunikacji, za pośrednictwem, którego dokonano powiadomienia, z podaniem przyczyn uznania zgłoszenia (lub jego części) za niezasadne.

3. SodaStream ze starannością przyjmuje i rozpatruje wszelkie otrzymane wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru Opinii. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Opinii SodaStream niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takiej Opinii.

4. SodaStream ponosi odpowiedzialność za Opinie dodawane w Serwisie jedynie pod warunkiem otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. 

§ 8. Rozwiązanie umowy; Reklamacje

1. Osoba, która skorzystała z usługi zamieszczenia Opinii w Serwisie w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie tej usługi poprzez wysłanie do SodaStream stosownego oświadczenia woli, na dane kontaktowe SodaStream wskazane w § 2 powyżej. SodaStream usunie Opinię z Serwisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wskazanego w zdaniu poprzednim.

2. SodaStream może odmówić świadczenia usługi, jeżeli korzystanie z niej odbywa się w sposób sprzeczny z Regulaminem Opinii, Regulaminem Serwisu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. SodaStream może rozwiązać umowę o świadczenie usługi zamieszczania Opinii w Serwisie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail osoby, która skorzystała z usługi zamieszczania Opinii, na podany przez nią adres e-mail. Wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez SodaStream, że Opinia narusza postanowienia Regulaminu Opinii lub w sytuacji gdy SodaStream otrzyma powiadomienie, o którym mowa w § 7 Regulaminu Opinii.

4. Reklamację w związku z korzystaniem z usługi zamieszczania Opinii w Serwisie składa się na dane kontaktowe SodaStream wskazane w § 2 powyżej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć co najmniej: 

a) opis zaistniałego problemu, 

b) opis żądania, 

c) dane kontaktowe, 

Reklamacja niezawierająca powyższych elementów zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

SodaStream ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji za zasadną i podjęcie kroków zgodnie z żądaniem osoby składającej reklamację. W przypadku uznania reklamacji w całości lub w części za niezasadną, SodaStream poinformuje o tym osobę składającą reklamację przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym, podając przyczyny uznania reklamacji (lub jej części) za niezasadną.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. SodaStream nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane w Serwisie w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

2. SodaStream może zmienić treść Regulaminu Opinii z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:

a)  konieczność dostosowania Regulaminu Opinii do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych; 

b) zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych SodaStream; 

c) zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu oraz wycofanie pewnych funkcjonalności (w tym w zakresie dotyczącym zamieszczania Opinii);

d) ulepszenie lub zamiana procesu obsługi;

e) zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną; 

f) konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, a także przeciwdziałanie nadużyciom prawa;

j) zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej SodaStream; 

h) konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie Opinii, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich. 

3. Zmieniony Regulamin Opinii zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin Opinii” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie. 

4. SodaStream zawiadomi o zmianie Regulaminu Opinii zamieszczając odpowiedni komunikat w zakładce Serwisu, gdzie umieszczony jest Regulamin Opinii. Klienci zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu Opinii poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu Opinii na adres e-mail przypisany do ich konta w Serwisie. Regulamin Opinii w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie on umowy o Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną zawartej z SodaStream w związku z zarejestrowaniem w Serwisie (założeniem konta w Serwisie) w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Opinii. Wypowiedzenie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, o której mowa w zadaniu poprzedzającym, powinno zostać dokonane na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie Serwisu

5. Regulamin Opinii w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Opinii w sposób, o którym mowa w ust. 5 powyżej, chyba że regulamin w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.

6. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wskazanych w Regulaminie Serwisu.