Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej

Ostatnia aktualizacja warunków: [***], 2021 r.

Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej ("Warunki Korzystania") mają zastosowanie do korzystania przez Państwo ze strony internetowej posiadanej i zarządzanej przez SodaStream Poland Sp. z o.o. ("SodaStream", "my", "nas" i "nasze")) sodastream.pl (“Strona Internetowa”). Poprzez dostęp do naszej Strony Internetowej zgadzacie się Państwo, że niniejsze Warunki Korzystania ze strony internetowej wiążą Państwa.


1. LINKI DO OSÓB TRZECICH

Nasza Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli i w stosunku do których nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień. Niniejszym uznają Państwo i zgadzają się, że nie ponosimy w żaden sposób odpowiedzialności za informacje ani materiały na żadnej powiązanej stronie internetowej (stronach internetowych).


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie tytuły własności, prawa oraz prawa udziałowe (w tym prawa własności intelektualnej) do treści na naszej Stronie Internetowej pozostają wyłączną własnością SodaStream lub jej licencjodawców.

Nie wolno kopiować zmieniać, publikować, przenosić ani sprzedawać, reprodukować, tworzyć utworów pochodnych ani eksploatować w jakikolwiek sposób żadnych treści na naszej Stronie Internetowej, ani w całości ani w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Korzystania.

Można pobrać lub skopiować rozsądną część treści na naszej Stronie Internetowej jedynie do własnego osobistego użytku, z tym, że należy zachować wszystkie prawa autorskie i inne zawiadomienia dotyczące tych treści..


3. OGRANICZENIE W KORZYSTANIU I BEZPIECZEŃSTWO STRONY INTERNETOWEJ

Nie wolno naruszać ani próbować naruszyć jakiegokolwiek aspektu bezpieczeństwa naszej Strony Internetowej ani pozwolić jakiejkolwiek innej osobie na takie naruszenia w Państwa imieniu.

Zobowiązują się Państwo, że nie zmienią, nie dokonają inżynierii wstecznej, nie zdemontują, nie rozbiorą na części ani nie skopiują żadnego oprogramowania wykorzystanego na naszej Stronie Internetowej i że nie pozwolą Państwo żadnej innej osobie na dokonanie tego w Państwa imieniu.


4. DANE I PRYWATNOŚĆ

Będziemy zbierali, korzystali i ujawniali informacje osobowe zgodnie z tym jak opisano w naszej polityce prywatności, która jest dostępna ‎‎[tutaj] [UWAGA: proszę zamieścić link do https://sodastream.pl/pages/legal.....]. .Wyrażają Państwio zgodę na zbieranie, korzystanie i ujawnianie Państwa informacji osobowych do celów opisanych w naszej polityce prywatności.


5. ZMIANY

Możemy dodawać nowe funkcje/elementy na naszej Stronie Internetowej, usuwać istniejące funkcje/elementy z naszej Strony Internetowej‎lub w inny sposób modyfikować naszą Stronę Internetową i jej treść (w tym jej funkcjonalność, wygląd, uniwersalne lokalizatory zasobów i komponenty oprogramowania), bez zawiadamiania Państwa o tym.


6. OGRANICZENIA

Nie będą Państwo uzyskiwali dostępu do naszej Strony Internetowej ani korzystali z naszej Strony Internetowej w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony niniejszymi Warunkami Korzystania. Ponadto, nie wolno dokonywać żadnej z niżej wymienionej czynności w trakcie uzyskiwania dostępu do naszej Strony Internetowej lub podczas korzystania z naszej Strony Internetowej :‎


(a) używania robotów, pająków, skryptów, scraperów lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do naszej Strony Internetowej w jakimkolwiek celu, w tym do monitorowania, ekstrakcji, pobierania, odzyskiwania, indeksowania, wydobywania, pozyskiwania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów, treści lub informacji na naszej Stronie Internetowej;

(b) korzystania z naszej Strony Internetowej w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić naszą Witrynę lub zakłócić korzystanie z niej przez inne osoby;‎

(c) postępowania polegającego na nękaniu kogokolwiek w jakikolwiek sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu lub poprzez używanie obscenicznego, obraźliwego lub obelżywego języka (co zostało ustalone za takie według naszego wyłącznego uznania);

(d) podszywania się pod innych, w tym pod pracownika lub przedstawiciela SodaStream lub innych członków lub gości na naszej Stronie Internetowej;‎ ani

(e) przesyłania, rozpowszechniania czy publikowania w inny sposób jakichkolwiek treści o charakterze oszczerczym, obscenicznym, zawierających groźby, naruszających prawo do prywatności lub prawa do wizerunku, obraźliwych, nielegalnych lub w inny sposób niedopuszczalnych, które mogą stanowić lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszać prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodować odpowiedzialność lub naruszać jakiekolwiek prawo.


7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Korzystają Państwo z naszej strony internetowej na własne ryzyko. Nasza strona internetowa jest dostarczana na zasadzie "takiej jaka jest" i "o ile jest dostępna" i bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju (czy to wyraźnych, dorozumianych czy ustawowych), w tym między innymi bez dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, wydajności lub trwałości, i zarówno SodaStream jak jej dostawcy usług niniejszym wyłączają odpowiedzialność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, które ma zastosowanie.

Działanie naszej Strony Internetowej może nie być ciągłe ani nieprzerwane ani bezpieczne. Nie można wyeliminować ryzyk związanych z bezpieczeństwem i prywatnością.

Ani Sodastream ani jej dostawcy usług nie składają żadnego oświadczenia ani zapewnienia mówiącego, że:

(a)nasza Strona Internetowa będzie kompatybilna z Państwa komputerem lub urządzeniem mobilnym i związanym z nim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem;(b)nasza Strona Internetowa będzie dostępna i będzie funkcjonowała bez zakłóceń i będzie wolna od błędów ani że wszelkie błędy zostaną naprawione‎;‎


(c)informacje dostępne na naszej Stronie Internetowej lub za pośrednictwem naszej Strony Internetowej będą rzetelne, kompletne, spójne i sekwencyjne lub terminowe;


(d)określone lub jakiekolwiek wyniki będą mogły być uzyskane poprzez skorzystanie z naszej Strony Internetowej;‎


(e)korzystanie z naszej Strony Internetowej, włącznie z przeglądaniem i pobieraniem jakichkolwiek informacji będzie wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków lub innych destrukcyjnych lub zakłócających komponentów; lub


(f)korzystanie z naszej Strony Internetowej nie naruszy praw (w tym praw własności intelektualnej) jakiejkolwiek osoby;


(g)i Sodastream oraz jej dostawcy wyłączają wszelką odpowiedzialność dotyczącą tej sprawy w jak najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.


Prawo, które ma zastosowanie może nie dopuszczać ograniczeń ani wyłączeń dotyczących zapewnień, wobec czego ograniczenia wskazane powyżej mogą nie mieć zastosowania do Państwa.


8.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


W jak najszerszym zakresie dopuszczalnym przez mające zastosowanie przepisy prawa, Sodastream oraz jej członkowie kierownictwa, dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele nie będą ponosili odpowiedzialności wobec Państwa ani żadnej osoby trzeciej z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych, wynikowych lub powiązanych szkód, utraty zysków, utraty danych, zakłóceń w działalności lub innych szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez Państwo (lub niemożności korzystania przez Państwo) z naszej Strony Internetowej, w tym korzystania przez Państwo lub polegania przez Państwo na jakichkolwiek informacjach lub innej treści zawartej na naszej Stronie Internetowej lub korzystania przez Państwo lub polegania przez Państwo na stronach internetowych osób trzecich podłączonych do naszej Strony Internetowej.


W jak najszerszym zakresie dopuszczalnym przez mające zastosowanie przepisy prawa, zwalniają Państwo Sodastream oraz jej członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z wszelkich roszczeń, działań, zobowiązań i odszkodowań dotyczących SodaStream, wynikających z uzyskania przez Państwo dostępu i korzystania (lub niemożności korzystania przez Państwo) z naszej Strony Internetowej lub z informacji lub innych treści zawartych na naszej Stronie Internetowej.‎


Prawo, które ma zastosowanie może nie dopuszczać ograniczeń ani wyłączenia odpowiedzialności, wobec czego ograniczenia wskazane powyżej mogą nie mieć zastosowania do Państwa.


9.POSTANOWIENIA OGÓLNE


W przypadku naruszenia przez Państwo niniejszych Warunków Korzystania i nie podjęcia przez nas żadnego działania, będziemy nadal uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków prawnych w każdej innej sytuacji, gdy naruszą Państwo niniejsze Warunki Korzystania.


W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków Korzystania będzie niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, wówczas część ta będzie rozdzielna i nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Warunków Korzystania.